امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
کد: 17614-14      تعداد بازدید : 438

سود 300 درصدی جهت اعضاء محترم مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر

با توجه به هدف از تاسیس مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر که «تامین و تقویت بنیه مالی و معیشتی کارکنان سپرده گذار و افزایش سطح رفاه آنان است ، با همراهی و مساعدت های بی دریغ بانک و مسئولین محترم آن مبادرت به خرید ساختمانی در سعادت آباد به مبلغ 1.484 میلیون ریال نمود و با توجه به شرایط مناسب و در نظر گرفتن هدف خرید که همانا سرمایه گذاری و ایجاد ثروت جهت سپرده گذاران محترم بوده ، مبادرت به فروش ملک مذکور با ایجاد 714.036 میلیون ریال سود (برابر با 300% نسبت به کسورات پرسنل) گردید.

 

 

با توجه به هدف از تاسيس مؤسسه صندوق ذخيره کارکنان بانک شهر که «تامين و تقويت بنيه مالي و معيشتي کارکنان سپرده گذار و افزايش سطح رفاه آنان با هدف جلب پشتيباني بانک از طريق سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي مجاز ، مشروع و قانوني با هدف ايجاد ثروت و فزوني توانايي مالي مي باشد » هيأت مديره مؤسسه در راستاي تحقق اهداف فوق در تاريخ 1396/01/08 زماني که منابع مالي مؤسسه ناشي از کسورات پرسنل به مبلغ 52 ميليارد ريال بالغ نگرديده بود ، با همراهي و مساعدت هاي بي دريغ بانک و مسئولين محترم آن، مبادرت به خريد ساختماني در سعادت آباد به مبلغ 1,484 ميليون ريال نمود و با توجه به اينکه تا تاريخ فروش صرفاً مبلغ 271 ميليارد ريال از مبلغ ثمن معامله (2 قسط از 11 قسط) را پرداخت نموده بود با توجه به شرايط مناسب و در نظر گرفتن هدف خريد که همانا سرمايه گذاري و ايجاد ثروت جهت سپرده گذاران محترم بوده ، مبادرت به فروش ملک مذکور در مرداد ماه سال 1398 نموده است که ناشي از فروش ملک موصوف مبلغ 71,404 ميليون ريال سود بالغ بر 3 برابر کسورات پرسنل (300 درصد ) به شرح زير تحقق يافته است :

 

 


 

1-سود ناشي از فروش ساختمان :
      ميليون ريال
مبلغ فروش     2,170,725
کسر مي شود ارزش دفتري     (1,456,689)
سود ناشي از فروش     714,036
     
سود نقدي     342,199
سود سنوات آتي     371,837
جمع سود ناشي از فروش     714,036
     
2-سود ناشي از فروش به تفکيک سال :
سال 1398 سود نقدي و سود مندرج در قسط 1398/12/03     428,545
سال 1399 سود مندرج در قسط 1399/06/03 و 1399/12/03     142,888
سال 1400 سود مندرج در قسط 1400/06/03 و 1400/12/03     97,670
سال 1401 سود مندرج در قسط 1401/06/03 و 1401/12/25     44,933
جمع     714,036


 

نظر شما :
captcha