امروز: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
در ابتدای خرداد ماه سال 1395 اندیشه ارتقائ معیشت و رفاه پرسنل بانک شهر و شرکت های زیر مجموعه بعنوان یک موضوع جدی و یکی از نمونه های اصلی مدیریت ارشد مطرح شد و مدیران ارشد بانک را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزایش قدرت خرید پرسنل بانک و شرکت های تابعه، افزایش سطح رفاه آنان با جلب پشتیبانی بانک و همراهی و مشارکت کلیه پرسنل اقدام به تأسیس مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک نمایید. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق موازین قانونی فعالیت می نماید.