امروز: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

 

 

جناب آقای سید علیرضا سیداردوبادی

مدیرعامل

 

 

 

 

جناب آقای محمد عبداله خانی

معاون اجرائی

 

 

                                                                                                                                                                                      

پویا یوسفی                                          

جناب آقای پویا یوسفی                                                              جناب آقای دکتر علی درخشنده

مدیر فناوری اطلاعات                                                                مدیر مالی و سرپرست

                                                                                                  امور اداری و منابع انسانی