امروز: ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر

 

 

جناب آقای سید علیرضا سیداردوبادی

مدیرعامل

 

 

 

 

جناب آقای محمد عبداله خانی

معاون اجرائی

 

 

                                                                                                                                                                                      

پویا یوسفی                                          

جناب آقای پویا یوسفی                                                              جناب آقای دکتر علی درخشنده

مدیر فناوری اطلاعات                                                                مدیر مالی و سرپرست

                                                                                                  امور اداری و منابع انسانی